Takhuvar

Våra takhuvar är utvecklade och tillverkade för att ha optimal prestanda och god vattenavskiljning. Modellerna passar till flera användningsområden och finns installerade i olika typer av projekt som kontor, skolor, sjukhus, laboratorier, industrier och bostäder. Alla huvar är svensktillverkade i vår moderna fabrik i Motala och kan enligt önskemål specialanpassas av vår konstruktionsavdelning.

Allmänt om takhuvar

Ladda ner pdf om takhuvar HÄR

Bevent Rasch har sedan många år utvecklat och tillverkat takhuvar till ventilationsanläggningar. Vi har levererat produkter till de flesta typer av projekt: kontor, skolor, sjukhus, laboratorier, industrier, bostäder mm. Vi har således lång erfarenhet av olika produkter för olika användningsområden.

Vår utvecklingsavdelning har tillgång till eget laboratorium för att testa och mäta våra produkter, där gör vi bland annat flödes- och tryckfallsmätningar. Vi testar även produkter på externa testinstitut såsom RISE – Research Institutes of Sweden och VTT i Finland. En ny möjlighet som vi också utnyttjar är datasimuleringar, så kallade cfd beräkningar, som förenklar utveckling och framtagning av nya produkter.

Man skiljer mellan produkter för avluft, d.v.s. frånluft från ventilationsanläggningen och uteluft, d.v.s. intagsluft. Vi har flera alternativa produkter för att lösa både avluft och uteluft. Alla är väl beprövade och med hög kvalitet. Vissa produkter kan användas för både avluft och uteluft och redovisas därför så.

Parametrar att ta hänsyn till vid dimensionering av takhuvar är:

  • Användningsområde / Utseende
  • Luftflöde
  • Hastighet
  • Tryckfall / Energi
  • Ljud
  • Placering
  • Vatteninträngning
  • Material / Ytbehandling

Våra mätvärden som redovisas är uppmätta i laboratorium. Tänk på att ogynnsamma anslutningar, övergångar och dimensionsförändringar kan påverka tekniska data. Våra rekommenderade användningsområden är till för att få ut optimala prestanda från takhuvarna. Givetvis finns det tillfällen då produkterna kan användas utanför rekommenderat område.

Vår produktionsapparat är anpassad för en flexibel tillverkning med möjlighet till snabb omställning mellan större serier och enstaka special- och kundanpassade produkter. Våra huvar och galler kan tillverkas i många storlekar och utföranden som inte redovisas i produktbladen.

Förutom produktbladen rekommenderar vi vårt dimensioneringsprogram ”Dimensio” som du hittar på www.dimensio.tech/sv. Här kan man enkelt dimensionera takhuvar. Dessutom finns även de flesta huvar med i MagiCAD, Cadvent och som dxf-filer.

Våra ledord är teknik, kvalitet och support. Du är alltid välkommen att kontakta oss på Bevent Rasch om du har frågor gällande dimensionering, tekniska frågor eller behöver hjälp med specialprodukter.

Val av takhuvar

ANVÄNDNINGSOMRÅDE / UTSEENDE

Bevent Rasch har ett stort antal olika takhuvar för avluft eller uteluft. Valet mellan cirkulär eller rektangulär huv kan antingen vara beroende på önskat utseende eller ha med tekniska parametrar att göra. Det finns stora möjligheter att anpassa utförande och utseende efter egna önskemål.

HASTIGHET

Avlufthuvar är i det flesta fall utförda för att skicka frånluften rakt upp och bort från byggnaden. Genom att hålla en hög utloppshastighet kastas avluft och föroreningar iväg från huven. Hastigheten som redovisas i diagrammen för huvar med hög utloppshastighet är beräknad på utloppsarean. P.g.a. huvarnas konstruktion kan den verkliga utloppshastigheten bli väsentligt högre. Hur långt avluften kastas iväg påverkas av många faktorer, bl.a. vind och temperatur, och kan därför inte redovisas på ett tillförlitligt sätt.

För avluftshuvar i DELTA-serien har vi valt att redovisa teoretiska kastlängder vid givna förutsättningar, kastlängderna är då CFD-simulerade.

Uteluftshuvar tar oftast in luften via galler eller från undersidan.

En låg intagshastighet är viktigt för att undvika vattenmedryckning. I våra dimensioneringsdiagram redovisas rekommenderat användningsområde för att minimera risken för att vatten skall komma in i uteluftkanalen.

TRYCKFALL / ENERGI

I våra dimensioneringsdiagram redovisas tryckfall för samtliga huvar. För avlufthuvar gäller att ju högre utloppshastighet desto högre tryckfall vilket ofta innebär att man får kompromissa för att hitta optimal lösning. Låga tryckfall är ur energi- och ljudsynpunkt att föredra, men påverkar således huvens förmåga att kasta iväg luften.

Vid dimensionering av utelufthuvar är låg hastighet viktigt vilket medför att tryckfallet normalt är lågt.

LJUD

Egenljudalstring från takhuvar brukar sällan ställa till med problem. Oftast är fläktljudet högre än takhuvens ljudalstring.

Avlufthuvar som har höga tryckfall och hastigheter skapar dock ljud och vi redovisar därför ljudeffektnivå för dessa produkter. Ljudet avtar med avståendet från huven och därmed redovisar vi i tabeller reduceringen i ljudtrycksnivå, vid halvsfärisk ljudutbredning, för olika avstånd.

Eftersom utelufthuvar dimensioneras med låga hastigheter och tryckfall blir ljudalstring sällan ett problem och redovisas därför inte.

PLACERING

Man bör noga beakta var och hur man placerar takhuvar. Tänk på risken för kortslutning mellan avluft och uteluft. Uteluften skall placeras så att man inte riskerar att få in föroreningar, t.ex. avgaser eller av solstrålning uppvärmd luft.

VATTENINTRÄNGNING

Även om man håller sig till våra rekommenderade användningsområden och lufthastigheter finns det vid vissa omständigheter risk för att vatten eller snö kan komma in i kanalsystemet. Det kan vara regn i kombination med vind, yrsnö eller bero på ogynnsam placering av huven.

I vissa fall kan en dränering i kanalsystemet rekommenderas för att leda bort vatten som trängt in.

MATERIAL / YTBEHANDLING

Normalt använder vi varmförzinkad stålplåt i huvar och takgenomföringar. Men även andra material kan väljas. I många fall väljer man att lackera huven i kulör som passar med tak eller övriga byggnad. Se även separat avsnitt Material – Ytbehandling på kommande uppslag.

Är en sammanbyggd produkt som innehåller både en avluft- och uteluftdel. Det är en lösning som förenklar projektering och installation. Avluft- och uteluftdelarna är väl avskiljda från varandra. Man bör dock undvika att dimensionera för låg hastighet på avluften då den i extrema fall kan kortslutas med uteluften.

Bygger på en kombihuv men används endast för avluft eller uteluft. Den används normalt för att klara stora luftflöden.

Är invändigt isolerade produkter som används för att ansluta takhuven med kanalsystemet. Takgenomföringen bör nå minst 300 mm ovan tak både ur brandsynpunkt men även för att minska risken att takhuven hamnar för nära taket.

Takgenomföringar isoleras invändigt med 50 mm som motsvarar brandtekniksklass EI30 alternativt 100 mm som motsvarar EI60. Isoleringen ger även ljuddämpning och kompletterad med ljuddämparbafflar erhålls en effektiv ljuddämpning för att dämpa bort fläktljud m.m. Notera att vid detta utförande ökar tryckfallet. Bevent Rasch kan även hjälpa till att skräddarsy ljuddämparbafflarna med avseende på ljuddämpning och tryckfall för att få en optimal funktion.

Takgenomföringarna kan även förses med backspjäll på avluften som förhindrar baksug då frånluftsfläkten inte är i drift.

Takgenomföringarna är som standard invändigt försedda med Bevent Rasch typgodkända ytskikt Protec® som är rensbart och fibersäkert. De kan även levereras med perforerad eller slät plåt som tillval.

Material och ytbehandling

Takhuvar levereras som standard i varmförzinkad stålplåt korrosivitetsklass C3. Vid krav på korrosivitetsklass C4 väljs annat material eller så lackerar vi produkterna i vår egen pulverlackeringsanläggning med polyesterlack. Detta ger ett mycket bra skydd p.g.a. att lackering sker efter bearbetning. Ingen yta är oskyddad. Pulverlackering med polyester ger dessutom lång beständighet utan blekning.

För klass C5-I och C5-M rekommenderar vi rostfritt utförande utförande. Vissa produkter kan speciallackeras till C5-I och C5-M, kontakta Bevent Rasch för mer information. Tabellen till höger visar Bevent Raschs utvalda standardkulörer. De flesta andra kulörer kan fås mot ställkostnad.

Takhuvar_6_Tabell_Ytbehandling.png